Krwinka
Przekaż 1 %

Projekty i programy

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja „Krwinka” prowadzi następujące programy:

- „Pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi oraz ich rodzinom”

- „Poprawy warunków leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi”

- „Podnoszenia wiedzy społecznej o chorobach nowotworowych”  z podprogramami:

- „Dawca szpiku”

- „Szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy”

- „Sport to zdrowie”

- „Szkolenie wolontariuszy pracujących z dziećmi onkologicznie i hematologicznie chorymi”.
 

Realizacja programów Fundacji obejmuje poniższe działania:

W programie „Pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi i ich rodzinom”:


- wszechstronną pomoc dzieciom i ich rodzinom (finansową i niefinansową):
- indywidualną pomoc dzieciom chorym, w tym: m.in. zaspokajanie pilnych potrzeb związanych z leczeniem dziecka, refundacja kosztów leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji, refundacja pobytu rodziców⁄opiekunów dziecka w szpitalu⁄hotelu przyszpitalnym, refundacja kosztów przejazdów dzieci na trasie dom – klinika, pomoc społeczna⁄socjalna;
- wypełnianie dzieciom hospitalizowanym czasu wolnego od terapii nowotworowej poprzez organizowanie indywidualnych i grupowych zajęć: czytanie książek, malowanie, gry i zabawy;
- wspomaganie procesu leczenia pacjentów Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Ośrodka Pediatrycznego im. Marii Konopnickiej w Łodzi poprzez organizowanie zajęć artystycznych i spektakli teatralnych oraz imprez okolicznościowych takich jak Walentynki, Tłusty Czwartek, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Gwiazdka, podczas których dzieci otrzymują upominki;
- integracja dzieci chorych ze zdrowymi podczas organizowanych wydarzeń o charakterze kulturalno–rozrywkowym takich jak: coroczne „Zjazdy Pacjentów Wyleczonych oraz w Trakcie Leczenia Choroby Nowotworowej”, „Dzień Dziecka z Krwinką”
- wspieranie rodzin, które znalazły się w trudnej, kryzysowej sytuacji życiowej z powodu choroby dziecka, m.in.: poprzez tworzenie grup wsparcia psychologicznego i życiowego, szczególnie dla rodziców;
- pomoc prawną, w tym: udzielania informacji i porad prawnych w zakresie objętym działalnością Fundacji, sporządzanie projektów pism procesowych dotyczących dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i innych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z naszą Fundacją 042 682 60 40 w celu wyznaczenia terminu spotkania z adwokatem – Panem mec. Jerzym Trzeciakiem. Serdecznie dziękujemy Kancelarii Adwokackiej za nieodpłatne prowadzenie wszystkich spraw prawnych oraz za bezpłatną realizację Programu Pomocy Prawnej na rzecz dzieci poszkodowanych w wyniku choroby nowotworowej.
- organizowanie letnich turnusów wypoczynkowo–rehabilitacyjnych dla dzieci onkologicznie i hematologicznie chorych (wraz z rodzicami):

a. w trakcie intensywnego leczenia (Grotniki k⁄Łodzi):

- poprawa kondycji fizycznej poprzez wdrożenie rehabilitacji ruchowej, hipoterapii, dogoterapii, sylwoterapii;
- rehabilitacja psychologiczna
- działania pedagogiczne poprzez gry i zabawy, warsztaty artystycne, zajęcia terapii manualnej;

b. w ostatniej fazie leczenia onkologicznego lub po jego zakończeniu (miejscowości nadmorskie):

- działania grup wsparcia rodziców oraz odrębnie dzieci – poprawa stanu psychofizycznego poprzez wdrożenie elementów grupowej i indywidualnej terapii psychologicznej, a także zajęć o charakterze psychologicznym;
- zajęcia integracji zewnętrznej;
- rekreacja, gry, zabawy, itp:

- informowanie społeczeństwa o chorobach nowotworowych i hematologicznych u dzieci, znaczeniu ich wczesnego wykrywania, problematyce środowiska dzieci niepełnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej i hematologicznej (wydawnictwa, prelekcje);

W programie „Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi hospitalizowanych w klinikach onkohematologii dziecięcej”:

- finansowanie lub dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji;
- zakup wyposażenia sal chorych, np.: łóżek rehabilitacyjnych dla dzieci hospitalizowanych, leżanek dla rodziców;
- zakup wyposażenia gabinetów lekarskich, np.: mebli i sprzętu komputerowego do archiwizacji dokumentów i obsługi pacjentów;
- zakup wyposażenia sal zabaw i zajęć szkolnych np.: sprzętu audio–video, meble, zabawki oraz artykuły papiernicze;
- modernizacja oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej, w tym m.in. finansowanie kosztów remontów bieżących;
- finansowanie kosztów projektu budowlanego rozbudowy SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi;
- sfinansowanie w latach 2010–2011 projektu budowlanego przebudowy Oddziałów V i VI Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii w Łodzi;

W programie „Podnoszenie wiedzy o chorobach nowotworowych” w podprogramach:

a. „Dawca Szpiku”:

- edukację społeczeństwa w zakresie chorób nowotworowych i hematologicznych, przeszczepów szpiku, dawstwa szpiku podczas akcji informacyjno-edukacyjnych (media, wydawnictwa, prelekcje);
- zachęcanie społeczeństwa do honorowego, anonimowego dawstwa szpiku;
- pomoc w rekrutacji dawców szpiku do polskiego Rejestru Dawców Szpiku (we współpracy z wybranym ośrodkiem dawstwa szpiku);

b. „Szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy”:

- podniesienie świadomości społecznej na temat raka szyjki macicy i niebezpieczeństwa zarażenia wirusem HPV, poprzez organizowanie spotkań edukacyjnych z uczniami, rodzicami i osobami zainteresowanymi profilaktyką nowotworową;
- finansowanie szczepień dziewcząt przeciwko wirusowi HPV, który powoduje raka szyjki macicy;

W programie „Sport to Zdrowie”:

- działania profilaktyczne polegające na utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i zapobieganiu chorobom nowotworowym i hematologicznym wśród dzieci i młodzieży;
- popularyzacja działalności Fundacji wśród osób uprawiających amatorsko różne dyscypliny sportowe oraz organizacja i prowadzenie Sportowych Drużyn „Krwinki”;
- organizacja imprez sportowych lub uczestnictwo w takich przedsięwzięciach przedstawicieli Sportowych Drużyn „Krwinki”;
- promowanie zdrowia dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie zabaw ruchowych na powietrzu;
 

W programie „Szkolenie wolontariuszy pracujących z dziećmi onkologicznie i hematologicznie chorymi”:

- poprawa jakości opieki wolontariuszy nad dziećmi z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi;
- szkolenia prowadzone są przez psychologów i lekarzy – specjalistów z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej.

Partnerzy / Wspierają nas
Sponsorzy
strony internetowe Łódź
strony internetowe Łódź

Program e-pity Copyright 2018-2019 e-file sp. z o.o. sp. k. lub Program e-pity by e-file