Regulamin przekazywania darowizn

Regulamin przekazywania darowizn Dotpay
Fundacja Krwinka

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego Fundacji Krwinka (zwanej dalej „Serwisem”), dostępnym pod adresem: https://www.krwinka.org
 2. Podmiotem prowadzącym Serwis i świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Fundacja Krwinka, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000165702, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 729 – 17 – 34 – 146; REGON: 471279394  (zwanej dalej jako „Fundacja”).

 3. Operatorem płatności online jest  Dotpay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wielickiej 28 B, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791; nr NIP: 6342661860; numer REGON 240770255. Adres strony internetowej dotpay.pl

 4. Użytkownikiem Serwisu  jest każda osoba, która z niego korzysta.

 5. Serwis internetowy działa w oparciu o technologię plików “cookies”. Informacje zawarte w cookies wykorzystywane są m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Fundację są zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.krwinka.org/polityka-prywatnosci

 6. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych w Serwisie należą, bądź przysługują Fundacji. Jakiekolwiek materiały, udostępnione za pośrednictwem Serwisu nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Fundacji, za wyjątkiem materiałów oznaczonych frazą „Do pobrania”, które mogą być pobrane i wykorzystane zgodnie z prawem.

 7. Każdy użytkownik Serwisu może kontaktować się z Fundacją kierując korespondencję elektroniczną na adres poczty elektronicznej : fundacja@krwinka.org lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji, lub telefonicznie pod numerem: 42 661 80 52

 

Warunki świadczenia usług

 1. Użytkownik korzystający ze Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.

 2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.

 3. Użytkownik ponosi koszty połączenia ze Serwisem, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

 4. Fundacja poprzez Serwis umożliwia użytkownikowi korzystanie z następujących usług:

  a) zapoznawania się z treściami udostępnianymi przez Fundację, dotyczącymi jej działań statutowych i aktualnych akcji pomocy Podopiecznym i potrzebującym oraz o bieżących projektach  i przedsięwzięciach, które Fundacja realizuje,

  b) kontaktowania się z Fundacją,

  c) dokonywania wpłat (darowizn) za pośrednictwem płatności online.

 5. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.

 6. Fundacja nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.

 7. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych dotpay.pl.  

 8. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera Regulamin dokonywania wpłat w serwisie Dotpay  dostępny pod adresem https://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/regulaminy/

 9. Przekierowanie do dotpay.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.

 10. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN)

 11. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
  internetowy przelew bankowy; karta kredytowa lub debetowa.

 12. Wykorzystanie znaków towarowych lub utworów graficznych objętych prawami autorskimi należącymi do Fundacji bez zgody Fundacji jest zabronione.

 13. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest łącznie:

  1) połączenie z siecią Internet;

  2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

  3) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.

 14. Fundacja wskazuje, że korzystanie z Serwisu jest uzależnione od właściwości sieci Internet i sprzętu komputerowego użytkownika, na które Fundacja nie ma wpływu.
 15. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej czy na tle orientacji seksualnej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.
 16. Fundacja w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Serwisie treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp. W przypadku niesłusznego zablokowania dostępu do opublikowanej treści, prosimy o kontakt na adres: fundacja@krwinka.pl w ciągu 7 dni od dnia blokady. Po upływie tego okresu, opublikowana treść może zostać bezpowrotnie usunięta przez Fundację.
 17. Wszelkie treści i komentarze Użytkownik Serwisu zamieszcza we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.


Program e-pity Copyright 2020-2021 e-file sp. z o.o. sp. k.